Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - Wydawnictwo Wrażlive

 

1.        DEFINICJE

1.1.               Klient – użytkownik Internetu, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą albo wszedł na stronę internetową Sklepu celem przejrzenia jego asortymentu.

1.2.               Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sklep.wrazlive.pl prowadzony przez Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Spółka z .o.o. NIP: 6793121278, REGON: 363457474, KRS: 0000629896.  

1.3.               Produkty – egzemplarze drukowane utworów, e-booki oraz inne produkty znajdujące się w ofercie Sklepu.

1.4.               Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

1.5.               Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

1.6.               Wydawnictwo – Wydawnictwo Wrażliwe Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Spółka z .o.o.

 

2.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.                   Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

2.2.                   Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sklepu w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu, w szczególności:

2.2.1.    zasady rejestracji w Sklepie sklep.wrazlive.pl;

2.2.2.    rodzaje usług jakie świadczone są dla Klientów za pośrednictwem Sklepu;

2.2.3.    warunki świadczenia powyższych usług;

2.2.4.    warunki zamawiania, odpłatności oraz realizacji usług świadczonych przez Sklep;

2.2.5.    postępowanie reklamacyjne oraz prawo odstąpienia od umowy.

2.3.                   Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy z Klientem.

2.4.                   Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami pkt. 3 niniejszego Regulaminu albo bez rejestracji podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2.5.                   Elektroniczny Formularz Kontaktowy jest usługą umożliwiającą podjęcie kontaktu przez Klienta ze Sklepem. Usługa ta wymaga podania adresu poczty elektronicznej Klienta do kontaktu, tematu, w sprawie którego Klient kontaktuje się ze Sklepem oraz treści wiadomości.

2.6.                   Usługa elektronicznego Formularza Kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wypełnienia pola weryfikacji Klienta odpowiednią treścią wyświetlaną na obrazku i kliknięcia ikony Wyślij, albo z chwilą wcześniejszego przerwania korzystania z Formularza Kontaktowego przez Klienta.

2.7.                   Klient zobowiązuje się do wypełnienia elektronicznego Formularza Kontaktowego danymi zgodnymi z prawem i stanem faktycznym.

 

3.        OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1.                   Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, zgodnie z treścią Regulaminu i z poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

3.2.                   Klient zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a także do korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Wydawnictwa, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności oraz wszelkich przysługujących im praw.

3.3.                   Klient, który nabył jakiekolwiek Produkty, w tym egzemplarze drukowane książek albo e-booki, w Sklepie, może z nich korzystać jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Klient jest zobowiązany respektować autorskie prawa majątkowe twórców nabywanych utworów oraz innych osób trzecich, którym przysługują prawa autorskie do tych utworów. Niedozwolone jest kopiowanie, dystrybuowanie, wypożyczanie, powielanie produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie), wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części, albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu bez względu na formę i cel tych działań, o ile nie zostanie to uzgodnione w formie pisemnej z podmiotem autorskich praw majątkowych.

 

4.        WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

4.1.                   Dostęp do poczty elektronicznej;

4.2.                   Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 4 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Opera w wersji 10 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej;

4.3.                   Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.

 

5.        ZASADY ZAKŁADANIA KONTA

5.1.                   W celu rejestracji w Sklepie i założenie konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny online, podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.2.                   Zarówno rejestracja jak i korzystanie ze Sklepu są nieodpłatne. Klient w momencie dokonania rejestracji zawiera umowę ze Sklepem o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.3.                   Na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, Sklep przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji, po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta.

5.4.                   Każdorazowe logowanie, po zarejestrowaniu się w Sklepie, odbywa się przy użyciu danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych za pomocą ustawień Klienta.

5.5.                   Rejestracja w Sklepie umożliwia m.in. składanie zamówień oraz rezygnację z nich, wprowadzanie edytowanie lub usuwanie danych /w tym adresów dostawy/, tworzenie listy zakupów, zapisywanie się i rezygnacja z newslettera, korzystanie z kodów rabatowych, korzystanie z innych funkcji udostępnianych Klientom przez Sklep.

 

6.        ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

6.1.                   Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

6.2.                   Zamówienia w Sklepie można składać:

6.2.1.    przez konto Klienta Moje konto;

6.2.2.    bez zakładania konta Klienta;

6.3.                   W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem konta Klienta należy:

6.3.1.    zalogować się do Sklepu na stronie sklep.wrazlive.pl;

6.3.2.    dokonać wyboru produktu będącego przedmiotem zamówienia, następnie kliknąć przycisk Do koszyka;

6.3.3.    wybrać sposób dostarczenia produktu /sposób dostawy/;

6.3.4.    jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT należy podać dane do faktury /jeżeli są inne niż dane do odbioru zamówienia/;

6.3.5.    dokonać wyboru metody płatności;

6.3.6.    jeżeli przedmiotem zamówienia jest e-book w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na Koncie Klienta w zakładce Moje Konto w ramach Sklepu sklep.wrazlive.pl. Klient po zalogowaniu się na swoje Sklepu może pobrać go na swoje urządzenie końcowe;

6.4.                   W celu złożenia zamówienia bez zakładania konta należy przesłać zamówienie podając wskazane na stronie Sklepu dane.

6.5.                   Zamówienia składane za pośrednictwem platformy internetowej sklep.wrazlive.pl przyjmowane są 24 h na dobę 7 dni w tygodniu.

6.6.                   Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania oraz weryfikacji zamówienia złożonego na stronie sklep.wrażlive.pl w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego wiarygodności.

6.7.                   Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

7.        ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1.                   Czas przygotowania i skompletowania zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od daty otrzymania płatności na konto Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Spółka z .o.o.. W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do dziesięciu dni roboczych. Czas dostawy zamówienia określa okres dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

7.2.                   Klient ma możliwość zamówienia Produktu w przedsprzedaży. Termin realizacji zamówienia w przedsprzedaży zostaje wydłużony do czasu, kiedy Produkt będzie dostępny w sprzedaży. Zapis ten dotyczy również publikacji elektronicznych w tym e-booków.

7.3.                   W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7.4.                   Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki.

7.5.                   Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

 

8.        WARUNKI SPRZEDAŻY

8.1.                   Ceny Produktów w Sklepie zamieszczone każdorazowo przy danym Produkcie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podana cena nie obejmuje zryczałtowanych kosztów przesyłki. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielnie przed złożeniem Zamówienia.

8.2.                   Ceną ostateczną i wiążącą jest cena Produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.

8.3.                   Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, z wyjątkiem zamówień przyjętych do realizacji.

8.4.                   W przypadku zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Produktów z chwili składania Zamówienia. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą.

8.5.                   Informacja o kosztach dostawy zamówionego Produktu dotycząca konkretnego zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.

 

9.        UPRAWNIENIA DO REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.                   W przypadku nieotrzymania Produktu pomimo złożonego zamówienia albo gdy Klient ma zastrzeżenia co do procesu realizacji zamówienia Klient może złożyć reklamację poprzez elektroniczny Formularz Kontaktowy.

9.2.                   Składając reklamację Klient winien wskazać w niej swoje imię, nazwisko, adres i/lub adres poczty elektronicznej, a także wskazać rodzaj nieprawidłowości oraz podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

9.3.                   Sklep dokłada wszelkich starań by reklamacje rozpoznawać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

9.4.                   Na reklamację, Sklep odpowiada w formie elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedzi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku uznania reklamacji Sklep dostarcza Produkt, jeżeli nie ma takiej możliwości Klient otrzymuje zwrot dokonanych na rzecz Sklepu płatności. W przypadku innych reklamacji Sklep proponuje Klientowi inne formy rekompensaty z powodu zaistniałych nieprawidłowości.

9.5.                   Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę ze Sklepem na odległość, na podstawie Ustawy, może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania zamówionego Produktu odstąpić od niej bez podawania przyczyny i zwrócić pełnowartościowy Produkt, który nie nosi śladów używania.

9.6.                   Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską do Klienta.

9.7.                   W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez wypełnienie Formularza zwrotu produktów.

9.8.                   Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za uszkodzenie i zniszczenie lub inne zmniejszenie jego wartości.

9.9.                   Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

10.      PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1.                Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z zamówieniem określa Polityka Prywatności [link].

 

11.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.                W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Ustawy.

11.2.                Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania Umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Spółka z .o.o.. Przepis zdania pierwszego nie ma zastosowania do klientów będących konsumentami.

11.3.                Każdy Klient korzystający z usług Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rejestracja konta oraz złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.

11.4.                Wydawnictwo zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Klient zostanie poinformowany elektronicznie na adres poczty elektronicznej.