Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklepu internetowego – Wydawnictwo Wrażlive

1.       DEFINICJE

1.1.     Administrator Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Spółka z .o.o., Cegielniana 18/30, 30-404 Kraków.

1.2.     Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej - osobie, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

1.3.     Polityka - Polityka Prywatności niniejszego Sklepu internetowego.

1.4.     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5.     Sklep internetowy – sklep internetowy Administratora funkcjonujący pod adresem sklep.wrazlive.pl.

1.6.     Użytkownik – osoba fizyczna, użytkownik Internetu, która weszła na stronę Sklepu internetowego w celu przejrzenia jej asortymentu i/lub dokonania zakupów.

1.7.     Zgoda - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w którym przyzwalasz na przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego

 

2.       PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

Polityka skierowana jest do Użytkowników Sklepu internetowego. W polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych Użytkowników Sklepu internetowego, które są zebrane bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików „cookies” oraz podobnych technologii.

 

3.       DANE ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego jest Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Spółka z .o.o. z siedzibą: Cegielniana 18/30, 30-404 Kraków, adres e-mail: biuro@cel-edu.pl, telefon: + 48 727 555 747.  W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora, można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

 

4.       CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

 

4.1.     Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług w ramach Sklepu internetowego i pozostają w związku z zawartą umową sprzedaży produktów tego Sklepu internetowego. Dane osobowe, w szczególności wskazane w czasie rejestracji lub dokonywania zakupów tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego przetwarzane są:

4.1.1.              w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji składanych przez Ciebie zamówień /art. 6 ust. 1 lit. b RODO/

4.1.2.              w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu Towaru /art.6 ust.1 lit. B RODO/

4.1.3.              w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o ofercie i promocjach tj. w celach marketingowych;

4.1.4.              w celach analitycznych oraz statystycznych /art. 6 ust. 1 lit. f RODO/;

4.1.5.              w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań Użytkowników /art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO/;

4.1.6.              w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw / art.6 ust.1 lit. f RODO/;

4.1.7.              Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań, aby dane osobowe były bezpiecznie przetwarzane. Wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Stosuje m.in. bezpieczne połączenie, szyfrowanie, serwery na terenie EOG. Dostęp do danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy.

 

5.       PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:

5.1.     informacji o przetwarzaniu danych osobowych - Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jeśli Użytkownik zgłosi takie żądanie, w tym przede wszystkim podstawy prawne przetwarzania danych, cele przetwarzania, zakres posiadania danych oraz podmioty którym dane osobowe są ujawniane oraz o planowanym terminie ich usunięcia;

5.2.     uzyskania kopii danych - Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, jeśli Użytkownik zgłosi takie żądanie;

5.3.     ich usunięcia – na żądanie Użytkownika, dane które nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane mogą być usunięte przez Administratora

5.4.     sprostowania - Administrator dokonuje sprostowania danych, jeżeli Użytkownik zauważy niepoprawność lub niekompletność swoich danych osobowych;

5.5.     przenoszenia danych –Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

5.6.     ograniczenia przetwarzania – jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania oraz gdy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych / do czasu ustalenia, czy Administrator posiada prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu/

5.7.     wniesienia sprzeciwu – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych a także jeżeli przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego w tym profilowania;

5.8.     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem /o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/

5.9.     wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  

 

6.       ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.7.       PLIKI „COOKIES”

7.1.     Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu rozpoznawanie przez Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator danych stosuje mechanizm plików „cookies” w celach:

7.1.1.              zapamiętywania informacji o Użytkowniku;

7.1.2.              umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowania treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb i preferencji ogółu Użytkowników;

7.1.3.              statystycznych.

7.2.     Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Sklepu Internetowego, może jednak spowodować pewne ograniczenia lub utrudnienia w korzystaniu z tego Sklepu, w tym z usług.

7.3.     Akceptując korzystanie z „cookies” umożliwiasz prawidłowe działanie strony www Sklepu Internetowego.

 

8.       PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE 

Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, jednak nie ma to wpływu na prawa Użytkownika. Sklep Internetowy dostosowuje ofertę do potrzeb Użytkowników i ich zainteresowań dlatego dokonuje profilowania w związku z aktywnością Użytkownika na stronie internetowej.

9.       PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza obszar EOG na etapie ich zbierania. 

10.    CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Na potrzeby Sklepu Internetowego dane są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową sprzedaży.